ការប្រជុំផ្ទៀងផ្ទាត់របកគំហើញពីការប៉ានប្រមាណភាពងាយរងគ្រោះនិងផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅឃុំតាវែងលើ ស្រុកតាវែង ខេត្តរតនគិរី

នៅថ្ងៃទី ២៦ -២៧ ខែមករា ឆ្នំា២០១៦ គម្រោងជីវិតនិងធម្មជាតិ បានរៀបចំប្រជុំផ្ទៀតផ្ទាត់លទ្ធផលស្តីពីការប៉ានប្រមាណភាពងាយរងគ្រោះនិងផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (VIA) នៅសាលប្រជុំមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តរតនគិរី។​ ការប្រជុំប្រព្រឹត្តិទៅរយៈពេល ១ ថ្ងៃកន្លះ ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងសហគមន៍ពីឃុំតាវែងលើ មេឃុំ ជំទប់ឃុំ តំណាងមកពីមន្ទីរបរិស្ថាន ស្រុក ខេត្ត មន្ត្រីមកពីឩទ្យានជាតិវិរៈជ័យ តំណាងមន្ទីរធនធានទឹក កិច្ចការនារី កសិកម្ម និងតំណាងរបស់អង្គការ Save Cambodia’s Wildlife (SCW)។​

_DSC9144

Validation workshop with stakeholders in Provincial Department of Environment, Ratanakiri province

ការបង្ហាញពីគម្រោងស្តីពីរបកគំហើញពី VIA ត្រូវបានបង្ហាញដល់អ្នកចូលរួម ទាក់ទងនឹងផ្នែកកសិកម្ម ទីជម្រាល យេនឌ័រនិងជម្រើសមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត។ នៅក្រោយពីការបង្ហាញនីមួយៗ ពេលវេលាត្រូវទុកសម្រាប់ការចោទសួរ ក៏ដូចជាការពិភាក្សាបន្ថែមលើរបកគំហើញ។ នៅថ្ងៃទី ១ ដដែល ការបង្ហាញនិងពិភាក្សាពីផែនការសកម្មភាពពង្រាង ក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងផងដែរ។ អ្នកចូលរួមត្រូវបានបែងចែកជា ៣ ក្រុម ពិភាក្សាពីផ្នែក កសិកម្ម យេនឌ័រនិងមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត និងផ្នែកទីជម្រាល។​ សកម្មភាពបន្ថែមមួយចំនួនត្រូវបានស្នើឡើងអោយដាក់បន្ថែមនៅក្នុងផែនការពង្រាង ដែលជាហេតុធ្វើអោយផែនការពង្រាងនេះកាន់តែមានភាពលម្អិត និងច្បាស់លាស់។

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២ នៃកិច្ចប្រជុំ ការពិភាក្សាពីសកម្មភាពដែលមន្ទីរពាក់ព័ន្ធនីមួយៗបាននិងកំពុងអនុវត្តឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការកែលម្អជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ ចំណុចខ្លំាំង ការពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែម ក៏ដូចជាការប្រឈមនិងដំណោះស្រាយកន្លងមកត្រូវបានធ្វើឡើង ដោយមានការបែងចែកជាក្រុមទៅតាមមន្ទីរនីមួយៗ។ អង្គការ SCW ក៏បានចូលរួមនៅក្នងការពិភាក្សានេះដែរ។​

_DSC9162

Group representative presenting result of the small group discussion, Ratanakiri province 

ជាការសន្និដ្ឋានចំពោះកិច្ចប្រជុំនេះ អ្នកចូលរួមទាំងអស់មានការចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ក្នុងការផ្តល់យោបល់កែលម្អចំពោះរបកគំហើញពី VIA និងផែនការសកម្មភាពពង្រាងរបស់គម្រោង។ បន្ថែមពីនេះ ចំណុចខ្លាំង ចំណុចខ្សោយ ការពង្រឹងសមត្ថភាពដែលត្រូវការបន្ថែម និងការប្រឈមផ្សេងៗរបស់មន្ទីរនីមួយៗត្រូវបានកំណត់ ដែលជាព័ត៌មានសម្រាប់គម្រោងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ និងអនុវត្តអោយមានប្រសិទ្ធិភាព។

Advertisements

About Climate Smart Agriculture (CSA)

freelance consultant
This entry was posted in Climate change, Climate Change Adaptation, Climate Change and Watershed, Climate smart agriculture (CSA), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Gender and climate change. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s