ប្រជុំបន្តរៀបចំគម្រោងស្រាវជ្រាវ

នៅពេលរសៀលនេះ ខ្ញុំ​ (យឹម សុខសុភាស់) បានចូលរួមប្រជុំជាមួយ សាន ម៉ារី មេហ្សែន និង​ តុង ចាន់ធាង​ ដើម្បីបន្តជជែកពិភាក្សាគ្នាពីការសរសេរ​ គម្រោងស្រាវជ្រាវស្តីពីឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ​ ទៅលើសន្តិសុខស្បៀង។ តាមរយៈការប្រជុំនេះធ្វើអោយយើងអាចទទួលបានគំនិតថ្មី​បន្ថែម​​ទៀតក្នុងការសរសេរគម្រោងសំណើរបស់យើង។​ មេហ្សែន នឹងធ្វើការកែលម្អបន្ថែមទៀត។

Advertisements
ប្រជុំបន្តរៀបចំគម្រោងស្រាវជ្រាវ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s