ក្រុមត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគម្រោងរបស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៌មូលដ្ឋាននៃអង្គការ សេដាក ទើបតែបានប្រជុំហើយនៅព្រឹកនេះ។​ យឹម សុខសុភាស់ ធ្វើការសម្របសម្រួលអង្គប្រជុំ​ ដោយមានអ្នកចូលរួម ផេង ច័ន្ទឌី ឈីន ឈុនហ័រ​ វ៉ង​ សៀន ខាត់ បូរា​ និងម៊ើ សុខជា​។​ យើងបានចែករំលែកគ្នាច្រើនពីសកម្មភាពការងារ​ និងលទ្ធផលដែលសម្រេចក្នុងពេលកន្លងមក ដូចជាការសហការគ្នា និងផែនការសកម្មភាពដែលត្រូវធ្វើបន្ត។​

Advertisements