ប្រជុំក្រុមត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

ក្រុមត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគម្រោងរបស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៌មូលដ្ឋាននៃអង្គការ សេដាក ទើបតែបានប្រជុំហើយនៅព្រឹកនេះ។​ យឹម សុខសុភាស់ ធ្វើការសម្របសម្រួលអង្គប្រជុំ​ ដោយមានអ្នកចូលរួម ផេង ច័ន្ទឌី ឈីន ឈុនហ័រ​ វ៉ង​ សៀន ខាត់ បូរា​ និងម៊ើ សុខជា​។​ យើងបានចែករំលែកគ្នាច្រើនពីសកម្មភាពការងារ​ និងលទ្ធផលដែលសម្រេចក្នុងពេលកន្លងមក ដូចជាការសហការគ្នា និងផែនការសកម្មភាពដែលត្រូវធ្វើបន្ត។​

Advertisements
ប្រជុំក្រុមត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s