ចាប់ពីថ្ងៃទី ២២ ដល់ថ្ងៃទី ២៥​ ខែ​មិថុនា​​ ឆ្នាំ២០១០ លោកបណ្ឌិត យ៉ង​ សាំងកុមារ​ ប្រធានអង្គការ សេដាក រួមជាមួយលោក យី​ គីមថាន នាយកកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៌មូលដ្ឋាននៃអង្គការ សេដាក និងលោក យឹម​ សុខសុភាស់ អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោង​សន្តិសុខស្បៀង​នៅ​ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី​បានចុះគាំទ្រដល់គម្រោងសន្តិសុខស្បៀងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី។​​ នៅក្នុងពេលចុះគាំទ្រនោះ លោកបណ្ឌិត យ៉ង សាំងកុមារ បានធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលដល់បុគ្គលិកគម្រោង រួមទាំងមានការចូលរួមពីបុគ្គលិកមន្ទីរកសិកម្មខេត្តមណ្ឌលគិរី និងជំនួយការ​នៅតាម​មូលដ្ឋានដែលបានជ្រើសរើសដោយអង្គការ សេដាក។

សិក្ខាកាមបានរៀនសូត្របានច្រើនពីការទ្រស្តីនិងការអនុវត្តន៌សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៌ខ្លួនឯង​ ដូចជាទ្រឹស្តី ស ម ច ល (សុខភាព មិត្តភាព ចំណេះដឹង លុយ)​ ក៏ដូចជាបានរៀនសូត្រពីការពង្រីករង្វង់ឥទ្ធិពល ជំនាញសម្របសម្រួល របៀបនៃការប្រើប្រាស់សំណួរ​ ការវិភាគពីចំណុចខ្លាំង ចំណុចខ្សោយ ចំណុចដែលត្រូវបញ្ឍប់ ចំណុចដែលត្រូវធ្វើបន្ថែម ចំណុចកែលម្អជាដើម។

ការបណ្តុះបណ្តាលនេះវាបានជួយអោយបុគ្គលិកបង្កើនស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៌ខ្លួនឯង​ បានបង្កើននូវជំនាញនិងរបៀបធ្វើការជាមួយកសិករ ជាពិសេសជនជាតិដើមភាគតិច (ភ្នង) នៅក្នុងតំបន់គោលដៅរបស់គម្រោង។​ បុគ្គលិកទាំងនោះសន្យានឹងយកអ្វីដែលបានរៀនសូត្រទៅសាកល្បង និងអនុវត្តនៅតាមសហគមន៌របស់ខ្លួន។

Advertisements