ប្រជុំក្រុមត្រួតពិនិត្យនិងវាយតំលៃ

នៅថ្ងៃទី​ ២៤​ ខែឩសភា ២០១០​ នេះ ការប្រជុំក្រុម ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតំលៃ របស់ផ្នែក អភិវឌ្ឍន៌មូលដ្ឋានត្រូវបានធ្វើឡើងនៅការិយាល័យ​អង្គការសេដាក នៅទីក្រុងភ្នំពេញ។​ អ្នកចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំនោះរួមមាន វ៉ង​ សៀន ញឹបម៉េងជាង ឡេង ហ៊ុច​​ ឈីន ឈុនហ៊រ​ នួន​ពិសិទ្ធិ ផេង ច័ន្ទឌី មាស សាមីកា។​ ការប្រជុំសម្របសម្រួលដោយ យឹម​ សុខសុភាស់ ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលធីម អ៊ឹម អែនអ៊ីនេះ​។​ តាមរយៈការប្រជុំនេះយើងបានចែករំលែកព័ត៌មានពីគ្នា​ទៅវិញទៅមកទាក់ទងនឹងការធ្វើការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតំលៃគំរោងកន្លងមក។​​ បន្ថែមពីនេះ យើងបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាពីការកត់ត្រា​ទិន្នន័យការអនុវត្តន៌បច្ចេកទេស ប្រព័ន្ធប្រពលវប្បកម្មដំណាំស្រូវតាមគោលការណ៌ធម្មជាតិ (ប.វ.ស) ទិន្នន័យក្រុមសន្សំប្រាក់ និងចំនួន​ភូមិគោលដៅចាស់។

លើសពីនេះទៅទៀត ការបង្ហាញលទ្ធផលនៃការវាយតំលៃគំរោង ហ្វ្លីប ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយ ឈីន​ ឈុនហ៊រ​។​ តាមរយៈការបង្ហាញនេះ ​យើងបានយល់ដឹងច្រើនពីបម្រែបម្រួលក្រោយអន្តរាគមន៌របស់គំរោង។​ ទន្ទឹមនឹងនេះ អ្នកចូលរួមក៏បានចូលរួមចំណែកកែលម្អការរៀបចំរបាយការណ៌វាយតំលៃនេះផងដែរ។

Internal Monitoring and Evaluation Team Meeting

On 24 May 2010, a monthly meeting of the Internal M&E Team Meeting was held in Phnom Penh. The participants of the meeting included Mr. Vang Sean, Mr. Nhep Mengcheang, Mr. Leng Huch, Mr. Chhin Chhunhoir, Mr. Nuon Piseth, Miss. Pheng Chandy, and Mr. Meas Somica. The meeting was facilitated by Mr. Yim Sok Sok Sophors, M&E Coordinator. During this meeting, we shared information to each other related to the M&E that we have done recently. Furthermore, we discussed how to keep record on several data such as the data of System of Rice Intensification (SRI), data of saving groups and data of old target villages of CEDAC.

Moreover, the presentation on the evaluation result of FLIP was presented by Mr. Chhin Chhunhoir. Through this presentation, we understood about the changes after the project’s intervention. At the same time, the participants also contributed to improve and comment the evaluation report.

Advertisements
ប្រជុំក្រុមត្រួតពិនិត្យនិងវាយតំលៃ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s