សេដាកនឹងអនុវត្តគំរោងថ្មីមួយនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

សេដាក បានទទួលគំរោងថ្មីមួយនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រោមការឩបត្ថម្ភថវិកាពី ACT​ នៅប្រទេសជប៉ុន។​ គំរោងមានរយៈពេលមួយឆ្នាំ​ចាប់ផ្តើមខែ​មេសា ២០១០ ដល់មិនា​ ២០១១។​ គំរោងនេះនឹងអនុវត្តនៅក្នុងភូមិចំនួន​ ៩៣​ ក្នុង​ ១៦​ឃុំ ២​ ស្រុកគឺស្រុកកំពង់ត្រឡាច និងស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។

Advertisements
សេដាកនឹងអនុវត្តគំរោងថ្មីមួយនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s